سعادت آباد، بلوار دریا، بین شهرداری و پاکنژاد، نبش کوچه فرشته

حرکات تمرینی

جلو بازو چکشی متناوب

جلو بازو چکشی متناوب

صاف بایستید و کمی زانوهایتان را خم کنید، در هر دست یک دمبل گرفته به گونه ای که کف دست هایتان رو به ران هایتان باشد. بازوها باید کنار پهلوها و کاملا کشیده باشند.

شکم چرخشی

شکم چرخشی

روی زمین نشسته و زانوهایتان خم باشد، پاهایتان را روی زمین گذاشته و کمی بالاتنه تان را به سمت عقب خم کنید، دست هایتان را بکشید و با دو دست خود دمبل را بگیرید.

شکم خوابیده

شکم خوابیده

طاق باز دراز بکشید در حالیکه زامو ها خم و پاشنه ها در نزدیک ترین حالت به سرینی قرار دارد و پاها به عرض لگن باز و دست ها پشت گردن است.

شکم خلبانی پاجمع

شکم خلبانی پا جمع

به طور ثابت از یک میله ی بارفیکس آویزان شوید و پاها و زانوهایتان را تا تشکیل زاویه ی ۹۰ درجه با بالاتنه، خم کنید.

پشت بازو پرسی

پشت بازو پرسی

طاق باز روی نیمکت صاف دراز بکشید و هالتر را بردارید در حالی که دست تان به عرض شانه باز است. پاها را بلند کنید.

پشت بازو سیم کش

پشت بازو سیم کش

مقابل دستگاه سیم کش بایستید و پاهایتان را به عرض لگن باز کنید، بالاتنه را صاف نگه دارید. در حالیکه آرنج ها نزدیک به پهلوهایتان است جسم مثلثی شکل را بگیرید.

شکم خلبانی پاباز

شکم خلبانی پا باز

بین میله های پارالل قرار بگیرید، کمر و آرنج هایتان را به پدها تکیه دهید، بدن باید صاف در حالت عمودی باشد. شانه ها به سمت پایین هل داده شده و هم راستای محور عمودیِ آرنج ها باشند.

مچ هالتر

ساعد هالتر

زانو بزنید و در یک سمت نیمکت یکی از دست ها را روی قسمت صاف نیمکت بگذارید. درحالی که کف دست ها رو به پایین و از لبه ی میز آویزان است، هالتر را بگیرید. تا آخرین حدی که می توانید مچ دست را به نیمکت نزدیک کنید.

زیرسینه دمبل

زیر سینه دمبل

روی یک نیمکت با درجه ی شیب ۳۵/۴۵ درجه دراز بکشید و پاها را به انتهای نیمکت بچسبانید و با کف دست های رو به جلو دمبل را بگیرید. ساعدها عمود بر زمین هستند و بازوها در پایین ترین حد ممکن و دمبل ها موازی با زمین هستند.

پشت بازو دیپ

پشت بازو دیپ نیمکت

بر رویِ لبه ی یک نیمکت صاف بنشینید و دست هایتان را نزدیک لگن روی نیمکت بگذارید. زانوهایتان را خم نموده و پاهایتان را در مقابل تان روی یک نیمکت دیگر قرار دهید.

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

پشتیبانی غیرحضوری

۰۲۱-۸۸۵۶۶۵۰۲

ایمیل

hi@tanyarteam.com