سعادت آباد، بلوار دریا، بین شهرداری و پاکنژاد، نبش کوچه فرشته

پشت بازو

دستگاه دیپ

دستگاه دیپ

روی دستگاه بنشینید و کمرتان را به نشیمن گاه صندلی تکیه دهید، دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که آرنج ها از ارتفاع شانه ها بالاتر قرار گیرند. آرنج ها باید نزدیک به هم باشند.

پشت بازو دمبل خوابیده

پشت بازو دمبل خوابیده

طاق باز روی نیمکت صاف دراز بکشید و دست هایتان را رو به بالا بکشید، دمبل ها را هر یک در یک دست گرفته به گونه ای که کف دست تان رو به داخل بوده و آرنج هم راستا با محور عمودی شانه باشد.

پشت بازو سیم کش تک دست

پشت بازو سیم کش تک دست

تمرین نامتقارن؛ مقابل دستگاه سیم کش باستید و بالاتنه را صاف نگه دارید. پاiا را به عرض لگن باز کرده و دستگیره را بگیرید به گونه ای که کف دست تان رو به عضله ی دوسر بازو باشد. آرنج را نزدیک بالاتنه نگه داشته و دست آزادتان را به ستون دستگاه سیم کش تکیه دهید.

شنا سوئدی

شنا سوئدی

رو به شکم روی زمین دراز بکشید و دست هایتان را هم راستا با شانه ها به گونه ای که بین ساعد و بازو زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل شود، قرار دهید، همچنین نوک انگشتان تان رو به جلو باشد.

پشت بازو پرسی

پشت بازو پرسی

طاق باز روی نیمکت صاف دراز بکشید و هالتر را بردارید در حالی که دست تان به عرض شانه باز است. پاها را بلند کنید.

پشت بازو سیم کش

پشت بازو سیم کش

مقابل دستگاه سیم کش بایستید و پاهایتان را به عرض لگن باز کنید، بالاتنه را صاف نگه دارید. در حالیکه آرنج ها نزدیک به پهلوهایتان است جسم مثلثی شکل را بگیرید.

پشت بازو دیپ

پشت بازو دیپ نیمکت

بر رویِ لبه ی یک نیمکت صاف بنشینید و دست هایتان را نزدیک لگن روی نیمکت بگذارید. زانوهایتان را خم نموده و پاهایتان را در مقابل تان روی یک نیمکت دیگر قرار دهید.

پشت بازو دمبل نشسته

پشت بازو دمبل نشسته

روی نیمکت بنشینید و کمرتان را صاف نگه دارید. دست هایتان را روی سرتان بکشید و دمبل را بردارید. آرنج ها را هم راستا با محور عمودی شانه ها قرار دهید. با انگشتان اشاره و شست تان دمبل را برداشته و دیگر انگشتان از دیسک های دمبل حمایت می کنند.

پشت بازو تک دمبل چکشی

پشت بازو تک دمبل چکشی

یک دست و زانویتان را به نیمکت صاف تکیه دهید. بالا تنه تان را با زانویه ی ۹۰ درجه خم کنید و موازی با سطح زمین قرار دهید. شانه و بازو باید موازی با زمین بوده و زاویه ی ساعد ۹۰ درجه باشد. دمبل را به صورت طبیعی بردارید.

پشت بازو تک دمبل خوابیده

پشت بازو تک دمبل خوابیده

تمرین نامتقارن؛ طاق باز روی نیمکت صاف دراز بکشید، یکی از دست ها رو به بالا کشیده می شود، با کف دستِ رو به داخل دمبل را بگیرید. آرنج باید هم راستا با محور عمودی شانه باشد و دست آزاد، آرنج دستِ در حال فعالیت را حمایت کند.

رزرو وقت (داخلی ۱)

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

پشتیبانی غیرحضوری (داخلی ۲)

۰۲۱-۸۸۵۶۶۵۰۲

ارتباط با کارشناسان (داخلی ۳)

۰۲۱-۸۸۶۹۹۷۲۷

تن یار بانو (داخلی ۴)

۰۲۱-۸۸۵۶۴۶۴۹