سعادت آباد، بلوار دریا، بین شهرداری و پاکنژاد، نبش کوچه فرشته

شکمی

شکم خلبانی پاباز

شکم خلبانی پا باز

بین میله های پارالل قرار بگیرید، کمر و آرنج هایتان را به پدها تکیه دهید، بدن باید صاف در حالت عمودی باشد. شانه ها به سمت پایین هل داده شده و هم راستای محور عمودیِ آرنج ها باشند.

شکم خوابیده مورب

تمرین نامتقارن؛ طاق باز روی زمین دراز بکشید و پاهایتان را خم کنید. قوزک پایتان را روی زانوی پایی که روی زمین است قرار داده و زانو را نگه دارید. دست مخالف پایی که بالا است را پشت گردن تان گذاشته و دست دیگر را روی زمین بگذارید.

شکم دوچرخه خوابیده

شکم دوچرخه خوابیده

در حالیکه دست ها پشت گردن است روی زمین دراز بکشید و آرنج ها را کامل باز کنید و پاها را به گونه ای که زاویه ی بین ران و زانو و بین ران و بالا تنه ۹۰ درجه باشد، خم کنید.

پهلو هالتر

پهلو هالتر

صاف بایستید و پاها را به عرض شانه باز کنید. زانوها را کمی خم نموده و هالتر را بگیرید و روی شانه هایتان ( بی استخوان ترین قسمت کول) قرار دهید.

شکم خوابیده پا بالا

شکم خوابیده پا بالا

به صورت طاق باز روی زمین دراز بکشید و پاها را کاملا به سمت بالا بکشید. دست ها را به صورت صاف روی زمین گذاشته یا رو به روی صورت بالا ببرید.

شکم وی آپ نیمکت

شکم وی آپ نیمکت

روی لبه ی باریک نیمکت بنشینید و دست ها را در پشت قرار دهید. به نیمکت تکیه داده و به سمت بالا کمر خود را بلند کنید. زانوها به سمت جلو کشیده می شوند.

شکم وی آپ

شکم وی آپ

طاق باز روی زمین دراز بکشید و دست ها را پشت گردن قرار دهید و پاها را به گونه ای که بین بالا تنه و ران ها زاویه ی ۹۰ درجه شکل بگیرد، خم کنید.

شکم دستگاه

شکم دستگاه

روی دستگاه بنشینید و پدها را روی شانه ها قرار دهید. به منظور ثابت نگه داشتن پاها، آنها نیز زیر پد گلوله ای هستند و بالا تنه به صورت صاف است.

شکم نیمکت

شکم نیمکت

طاق باز دراز بکشید و پاشنه های پا را به نیمکتِ صاف تیکه داده و پاها را به عرض لگن باز کنید و دست ها را پشت سرتان قرار دهید. زاویه ی بین زانو و ساق پا و زاویه ی بین ساق پا و تنه باید ۹۰ درجه باشد.

شکم سیم کش

شکم سیم کش

مقابل دستگاه سیم کش زانو بزنید و یک طناب یا دستگیره را با دو دست بگیرید. می توانید هم جلوی دستگاه و هم پشت به آن باشید.

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

پشتیبانی غیرحضوری

۰۲۱-۸۸۵۶۶۵۰۲

ایمیل

hi@tanyarteam.com