نزدیک کننده ها

داخل پا نشسته دستگاه0

داخل پا نشسته دستگاه

روی دستگاه بنشینید و پاها را روی پدها بگذارید.

داخل پا ایستاده دستگاه

داخل پا ایستاده دستگاه

تمرین نامتقارن:صاف روبه روی دستگاه بایستید و رولر را که یک شکاف ۴۵ درجه دارد روی زانویتان بگذارید و خود را به سمت تکیه گاه ها بکشید.

سیم کش داخل پا ایستاده

سیم کش داخل پا ایستاده

تمرین نامتقارن: طوری که پهلو در مقابل دستگاه سیم کش باشد، بایستید، مچ بند را به مچ پا و کابل پایینی محکم کنید. با پای خود کابل را به سمتِ داخل بکشید و حین نزدیک کزدن پایِ متحرک به پایِ ثابت، پا را روبروی پایِ ثابت متوقف کنید.

--> --> --> --> --> --> -->