دوقلو

ساق پا ایستاده دستگاه

ساق پا ایستاده دستگاه

رو به روی دستگاه بایستید و انگشتان پاهایتان را روی سکو بگذارید. پاشنه های پایتان را تا حد ممکن به سمتِ بالا بکشید. برای افزایشِ ثبات و تعادل دستگیره ها را بگیرید.

ساق پا نشسته

ساق پا نشسته

روی دستگاه ساق بنشینید و نوک پایتان را روی سکو بگذارید و پاشنه ها را تا بیشترین حد ممکن پایین بیاورید. سطح پد باید روی ران ها ( نزدیک به زانوها) قرار بگیرید.

ساق پا پرسی

ساق پا پرسی

روی پرس پایِ ۴۵ درجه بنشینید و نوکِ پایتان را روی سکو قرار دهید. پاها حین انجام حرکت باید کاملا کشیده شوند. انگشتان پا را تا بیش ترین حد ممکن پایین بیاورید و ساق پا را کاملا بکشید.

--> --> --> --> --> --> -->