پشتی

زیر بغل سیم کش دست جمع از جلو

روی دستگاه زیر بغل سیم کش بنشینید و زانوهایتان را زیر پدها بگذارید. میله را با دستتان بگیرید (کف دست ها رو به بدن) و دست ها را به عرض شانه باز کنید و بالا تنه را کمی به عقب برگردانید.

زیربغل قایقی دست جمع

روی دستگاه بنشینید و دستگیره را بگیرید. پاها که کمی خم شده اند را به سکو تکیه داده و کمر را صاف نگه دارید.

زیربغل هالتر خم

زیربغل هالتر خم

بالای هالتر که بین دوپایتان قرار دارد، قرار بگیرید و بالا تنه تان را به سمت جلو خم کنید و با خم کردن زانوهایتان هالتر را بگیرید. کمر صاف و سر هم راستا با ستون فقرات است.

زیربغل تک دمبل خم

روی یک نیمکت صاف، یک دست و پا را تکیه گاه قرار داده و پای دیگر را کشیده و بر روی زمین تکیه دهید، سپس دمبل را بردارید.

زیر بغل سیم کش از جلو

زیر بغل سیم کش از جلو

روی دستگاه بنشینید و دستگیره ها را بردارید. فاصله ی بین دست ها باید از فاصله ی بین شانه ها بیشتر باشد.

زیر بغل سیم کش از پشت

زیر بغل سیم کش از پشت

روی دستگاه بنشینید و میله ی متصل به قرقره ی بالا سرتان نگه دارید. زانوهایتان را به پدها گیر دهید و میله را با دست هایی که عرضش از عرض شانه تان بیشتر است، نگه دارید.

زیربغل هالتر خم اسمیت

بایستید و هالتر را در دست بگیرید. فاصلۀ دست ها به اندازۀ عرض شانه ها باشد. زانو ها را اندکی خم کنید. کمر را در زاویۀ ۴۵ درجه خم کنید.

زیربغل هالتر خم

زیربغل هالتر خم

بایستید و یک هالتر را در دست بگیرید. فاصلۀ دست ها به اندازۀ عرض شانه ها باشد. زانو ها را اندکی خم کنید. کمر را در زاویۀ ۴۵ درجه خم کنید.

--> --> --> --> --> --> -->