خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، ابتدای کوچه تختی، پلاک ۲، واحد ۱۰

پشتی

زیر بغل سیم کش دست جمع از جلو

روی دستگاه زیر بغل سیم کش بنشینید و زانوهایتان را زیر پدها بگذارید. میله را با دستتان بگیرید (کف دست ها رو به بدن) و دست ها را به عرض شانه باز کنید و بالا تنه را کمی به عقب برگردانید.

زیربغل قایقی دست جمع

روی دستگاه بنشینید و دستگیره را بگیرید. پاها که کمی خم شده اند را به سکو تکیه داده و کمر را صاف نگه دارید.

زیربغل هالتر خم

زیربغل هالتر خم

بالای هالتر که بین دوپایتان قرار دارد، قرار بگیرید و بالا تنه تان را به سمت جلو خم کنید و با خم کردن زانوهایتان هالتر را بگیرید. کمر صاف و سر هم راستا با ستون فقرات است.

زیربغل تک دمبل خم

روی یک نیمکت صاف، یک دست و پا را تکیه گاه قرار داده و پای دیگر را کشیده و بر روی زمین تکیه دهید، سپس دمبل را بردارید.

زیربغل هالتر خم اسمیت

بایستید و هالتر را در دست بگیرید. فاصلۀ دست ها به اندازۀ عرض شانه ها باشد. زانو ها را اندکی خم کنید. کمر را در زاویۀ ۴۵ درجه خم کنید.

زیربغل هالتر خم

زیربغل هالتر خم

بایستید و یک هالتر را در دست بگیرید. فاصلۀ دست ها به اندازۀ عرض شانه ها باشد. زانو ها را اندکی خم کنید. کمر را در زاویۀ ۴۵ درجه خم کنید.

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۷۹۱۲۰۹

رزرو وقت

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۶

پشتیبانی غیرحضوری

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۵

ایمیل

hi@tanyarteam.com