سعادت آباد، بلوار دریا، بین شهرداری و پاکنژاد، نبش کوچه فرشته

شانه ای

شراگ هالتر

شراگ هالتر

برای اجرای شراگ هالتر، بایستید به گونه ای که پاها کمی از هم فاصله داشته باشند، هالتر را در حالی که دست هایتان پشت تان است، بگیرید. دست ها باید کشیده و کمی بیشتر از عرض شانه باز باشند. کف دست هایتان رو به عقب باشد.

شراگ سیم کش

شراگ سیم کش

رو به روی غلتک پایینی بایستید و میله ی سیم کش را در دست بگیرید به گونه ای که بازو ها یتان رو به پایین کشیده شده و کف دست تان رو به خودتان باشد.

دستگاه دلتوئید

دستگاه دلتوئید

روی دستگاه دلتوئید بنشیند. کمر، آرنج ها و ساعدهایتان را به پدها تکیه دهید.

پشت بازو پرسی

پشت بازو پرسی

طاق باز روی نیمکت صاف دراز بکشید و هالتر را بردارید در حالی که دست تان به عرض شانه باز است. پاها را بلند کنید.

زیرسینه دمبل

زیر سینه دمبل

روی یک نیمکت با درجه ی شیب ۳۵/۴۵ درجه دراز بکشید و پاها را به انتهای نیمکت بچسبانید و با کف دست های رو به جلو دمبل را بگیرید. ساعدها عمود بر زمین هستند و بازوها در پایین ترین حد ممکن و دمبل ها موازی با زمین هستند.

پشت بازو دیپ

پشت بازو دیپ نیمکت

بر رویِ لبه ی یک نیمکت صاف بنشینید و دست هایتان را نزدیک لگن روی نیمکت بگذارید. زانوهایتان را خم نموده و پاهایتان را در مقابل تان روی یک نیمکت دیگر قرار دهید.

زیر بغل سیم کش دست جمع از جلو

روی دستگاه زیر بغل سیم کش بنشینید و زانوهایتان را زیر پدها بگذارید. میله را با دستتان بگیرید (کف دست ها رو به بدن) و دست ها را به عرض شانه باز کنید و بالا تنه را کمی به عقب برگردانید.

زیربغل قایقی دست جمع

روی دستگاه بنشینید و دستگیره را بگیرید. پاها که کمی خم شده اند را به سکو تکیه داده و کمر را صاف نگه دارید.

زیربغل هالتر خم

زیربغل هالتر خم

بالای هالتر که بین دوپایتان قرار دارد، قرار بگیرید و بالا تنه تان را به سمت جلو خم کنید و با خم کردن زانوهایتان هالتر را بگیرید. کمر صاف و سر هم راستا با ستون فقرات است.

زیربغل تک دمبل خم

روی یک نیمکت صاف، یک دست و پا را تکیه گاه قرار داده و پای دیگر را کشیده و بر روی زمین تکیه دهید، سپس دمبل را بردارید.

رزرو وقت (داخلی ۱)

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

پشتیبانی غیرحضوری (داخلی ۲)

۰۲۱-۸۸۵۶۶۵۰۲

ارتباط با کارشناسان (داخلی ۳)

۰۲۱-۸۸۶۹۹۷۲۷

تن یار بانو (داخلی ۴)

۰۲۱-۸۸۵۶۴۶۴۹