خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، ابتدای کوچه تختی، پلاک ۲، واحد ۱۰

شانه ای

شراگ هالتر

شراگ هالتر

برای اجرای شراگ هالتر، بایستید به گونه ای که پاها کمی از هم فاصله داشته باشند، هالتر را در حالی که دست هایتان پشت تان است، بگیرید. دست ها باید کشیده و کمی بیشتر از عرض شانه باز باشند. کف دست هایتان رو به عقب باشد.

شراگ سیم کش

شراگ سیم کش

رو به روی غلتک پایینی بایستید و میله ی سیم کش را در دست بگیرید به گونه ای که بازو ها یتان رو به پایین کشیده شده و کف دست تان رو به خودتان باشد.

دستگاه دلتوئید

دستگاه دلتوئید

روی دستگاه دلتوئید بنشیند. کمر، آرنج ها و ساعدهایتان را به پدها تکیه دهید.

دستگاه دیپ

دستگاه دیپ

روی دستگاه بنشینید و کمرتان را به نشیمن گاه صندلی تکیه دهید، دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که آرنج ها از ارتفاع شانه ها بالاتر قرار گیرند. آرنج ها باید نزدیک به هم باشند.

شنا سوئدی

شنا سوئدی

رو به شکم روی زمین دراز بکشید و دست هایتان را هم راستا با شانه ها به گونه ای که بین ساعد و بازو زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل شود، قرار دهید، همچنین نوک انگشتان تان رو به جلو باشد.

پشت بازو پرسی

پشت بازو پرسی

طاق باز روی نیمکت صاف دراز بکشید و هالتر را بردارید در حالی که دست تان به عرض شانه باز است. پاها را بلند کنید.

زیرسینه دمبل

زیر سینه دمبل

روی یک نیمکت با درجه ی شیب ۳۵/۴۵ درجه دراز بکشید و پاها را به انتهای نیمکت بچسبانید و با کف دست های رو به جلو دمبل را بگیرید. ساعدها عمود بر زمین هستند و بازوها در پایین ترین حد ممکن و دمبل ها موازی با زمین هستند.

پشت بازو دیپ

پشت بازو دیپ

بر رویِ لبه ی یک نیمکت صاف بنشینید و دست هایتان را نزدیک لگن روی نیمکت بگذارید. زانوهایتان را خم نموده و پاهایتان را در مقابل تان روی یک نیمکت دیگر قرار دهید.

زیر بغل سیم کش از جلو

زیر بغل سیم کش از جلو

روی دستگاه بنشینید و دستگیره ها را بردارید. فاصله ی بین دست ها باید از فاصله ی بین شانه ها بیشتر باشد.

زیر بغل سیم کش از پشت

زیر بغل سیم کش از پشت

روی دستگاه بنشینید و میله ی متصل به قرقره ی بالا سرتان نگه دارید. زانوهایتان را به پدها گیر دهید و میله را با دست هایی که عرضش از عرض شانه تان بیشتر است، نگه دارید.

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۷۹۱۲۰۹

رزرو وقت

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۶

پشتیبانی غیرحضوری

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۵

ایمیل

hi@tanyarteam.com