سعادت آباد، بلوار دریا، بین شهرداری و پاکنژاد، نبش کوچه فرشته

سینه ای

پرس زیرسینه هالتر

پرس زیرسینه هالتر

روی نیمکت زیر سینه با درجه ی شیب ۳۵/۴۵ درجه دراز بکشید و پاها را به انتهای نیمکت بچسبانید و با کف دست های رو به جلو هالتر را بگیرید به گونه ای که عرض بازوها کمی بیشتر از عرض شانه ها باشد تا وقتی هالتر روی سینه پایین می آید ساعدها به صورت عمود بر زمین باشند.

شنا سوئدی

شنا سوئدی

رو به شکم روی زمین دراز بکشید و دست هایتان را هم راستا با شانه ها به گونه ای که بین ساعد و بازو زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل شود، قرار دهید، همچنین نوک انگشتان تان رو به جلو باشد.

زیرسینه دمبل

زیر سینه دمبل

روی یک نیمکت با درجه ی شیب ۳۵/۴۵ درجه دراز بکشید و پاها را به انتهای نیمکت بچسبانید و با کف دست های رو به جلو دمبل را بگیرید. ساعدها عمود بر زمین هستند و بازوها در پایین ترین حد ممکن و دمبل ها موازی با زمین هستند.

قفسه سینه دستگاه نشسته

قفسه سینه (فلای) دستگاه نشسته

روی دستگاه بنشینید و کمرتان را به پشتی تکیه دهید و دستگیره ها را بگیرید. آرنج ها باید هم ارتفاع شانه ها باشند.

بالاسینه قفسه دمبل

بالاسینه قفسه دمبل

روی نیمکت با شیب ۵۰-۶۰ درجه دراز بکشید و کمرتان را به پشتی نیمکت تکیه دهید. دمبل ها را هرکدام در یک دست گرفته به گونه ای که دست در حالت خنثی و انگشت های شست به سمت عقب باشند. دمبل ها را در حالی که رو به روی هم و در مقابلتان قرار گرفته اند، بالا ببرید. بازوها اندکی باید خم شوند.

پرس سینه دستگاه نشسته

پرس سینه دستگاه نشسته

روی دستگاه پرس سینه بنشینید و به پشتی دستگاه کمرتان را تکیه دهید و دستگیره ها را در حالی که کف دست ها رو به پایین بگیرید. صندلی به قدری بلند باشد که دستگیره های دستگاه به وسط سینه برسند.

پرس بالاسینه دمبل

پرس بالاسینه دمبل

روی نیمکت با شیب ۳۰ درجه دراز بکشید و دمبل ها را بردارید طوری که کف دست ها صاف رو به جلو باشد. دمبل ها باید تا ارتفاع سینه پایین بیایند و ساعدها عمود بر زمین قرار بگیرند.

پرس سینه دمبل

پرس سینه دمبل

به پشت روی نیمکت دراز بکشید و پاها را به زمین تکیه دهید یا زانوها را برای حفاظت از کمر بلند کنید. با دست هایتان را که باز و رو به بالا هستند، دمبل ها را بردارید به گونه ای که کف دست ها رو به پاهایتان باشند.

دیپ

پارالل

میله های پارالل را به صورت طبیعی (کف دست ها به سمت ران ها) بگیرید. خود را صاف نگه دارید و بازوها را صاف کنید و به نزدیک ران ها برسانید.

زیرسینه قفسه دمبل

زیرسینه قفسه دمبل

طاق باز روی نیمکت دراز بکشید و پاهایتان را زیر گیره ی پاها محکم قرار دهید. دمبل ها را به صورت طبیعی به گونه ای که کف دست ها رو به داخل باشند بگیرید و دست ها را به سمت بالا بکشید.

رزرو وقت (داخلی ۱)

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

پشتیبانی غیرحضوری (داخلی ۲)

۰۲۱-۸۸۵۶۶۵۰۲

ارتباط با کارشناسان (داخلی ۳)

۰۲۱-۸۸۶۹۹۷۲۷

تن یار بانو (داخلی ۴)

۰۲۱-۸۸۵۶۴۶۴۹