خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، ابتدای کوچه تختی، پلاک ۲، واحد ۱۰

سینه ای

پرس زیرسینه هالتر

پرس زیرسینه هالتر

روی نیمکت زیر سینه با درجه ی شیب ۳۵/۴۵ درجه دراز بکشید و پاها را به انتهای نیمکت بچسبانید و با کف دست های رو به جلو هالتر را بگیرید به گونه ای که عرض بازوها کمی بیشتر از عرض شانه ها باشد تا وقتی هالتر روی سینه پایین می آید ساعدها به صورت عمود بر زمین باشند.

زیرسینه دمبل

زیر سینه دمبل

روی یک نیمکت با درجه ی شیب ۳۵/۴۵ درجه دراز بکشید و پاها را به انتهای نیمکت بچسبانید و با کف دست های رو به جلو دمبل را بگیرید. ساعدها عمود بر زمین هستند و بازوها در پایین ترین حد ممکن و دمبل ها موازی با زمین هستند.

قفسه سینه دستگاه نشسته

قفسه سینه دستگاه نشسته

روی دستگاه بنشینید و کمرتان را به پشتی تکیه دهید و دستگیره ها را بگیرید. آرنج ها باید هم ارتفاع شانه ها باشند.

بالاسینه قفسه دمبل

بالاسینه قفسه دمبل

روی نیمکت با شیب ۵۰-۶۰ درجه دراز بکشید و کمرتان را به پشتی نیمکت تکیه دهید. دمبل ها را هرکدام در یک دست گرفته به گونه ای که دست در حالت خنثی و انگشت های شست به سمت عقب باشند. دمبل ها را در حالی که رو به روی هم و در مقابلتان قرار گرفته اند، بالا ببرید. بازوها اندکی باید خم شوند.

پرس سینه دستگاه نشسته

پرس سینه دستگاه نشسته

روی دستگاه پرس سینه بنشینید و به پشتی دستگاه کمرتان را تکیه دهید و دستگیره ها را در حالی که کف دست ها رو به پایین بگیرید. صندلی به قدری بلند باشد که دستگیره های دستگاه به وسط سینه برسند.

پرس بالاسینه دمبل

پرس بالاسینه دمبل

روی نیمکت با شیب ۳۰ درجه دراز بکشید و دمبل ها را بردارید طوری که کف دست ها صاف رو به جلو باشد. دمبل ها باید تا ارتفاع سینه پایین بیایند و ساعدها عمود بر زمین قرار بگیرند.

پرس سینه دمبل

پرس سینه دمبل

به پشت روی نیمکت دراز بکشید و پاها را به زمین تکیه دهید یا زانوها را برای حفاظت از کمر بلند کنید. با دست هایتان را که باز و رو به بالا هستند، دمبل ها را بردارید به گونه ای که کف دست ها رو به پاهایتان باشند.

زیرسینه قفسه دمبل

زیرسینه قفسه دمبل

طاق باز روی نیمکت دراز بکشید و پاهایتان را زیر گیره ی پاها محکم قرار دهید. دمبل ها را به صورت طبیعی به گونه ای که کف دست ها رو به داخل باشند بگیرید و دست ها را به سمت بالا بکشید.

کراس اوور زیرسینه

کراس اوور زیرسینه

بین دستگاه سیم کش بایستید و دستگیره های رو به بالا را بگیرید و یک قدم جلوتر بروید. می توانید پاها را موازی و به عرض لگن یا حتی بیشتر باز کنید. دست ها باید کمی خم باشند.

قفسه سینه دمبل

قفسه سینه دمبل

طاق باز روی زمین دراز بکشید و پاها را به زمین تکیه دهید یا برای حفاظت از کمر پاها را بلند کنید. با دست هایتان را که کشیده و رو به بالا به گونه ای که کف دست ها به سمت داخل باشند، دمبل ها را بگیرید.

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۷۹۱۲۰۹

رزرو وقت

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۶

پشتیبانی غیرحضوری

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۵

ایمیل

hi@tanyarteam.com