خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، ابتدای کوچه تختی، پلاک ۲، واحد ۱۰

چهارسر

پرس پا نشسته

پرس پا نشسته

روی دستگاه پرس پا نشسته و کمر خود را به پشتی تکیه دهید و پایتان را به عرض شانه باز کنید و روی سکو بگذارید. پاها کاملا کشیده شده و موازی با زمین هستند.

لانچ دمبل

لانچ دمبل

بایستید و پاها را به عرض لگن باز کنید. سرتان را بالا نگه دارید و رو به رو را نگاه کنید. کف دست ها رو به بدن باشد و دمبل ها را بردارید و بازوها را موازی با بالا تنه تان نگه دارید.

لانچ اسکوات با هالتر

لانچ اسکوات با هالتر

بایستید، پاها را به عرض لگن باز کنید و هالتر را روی بی استخوان ترین قسمت شانه هایتان بگذارید. سرتان را بالا نگه دارید و رو به رو را نگاه کنید.

مولتی هیپ تاشونده

مولتی هیپ تاشونده

غلتک دستگاه مولتی هیپ را پایین آورده و مقابلش بایستید و از دستگیره دستگاه برای نگاه داشتن خود استفاده کنید.

لانچ هالتر

هالتر را روی بی استخوان ترین قسمت کول بگذارید و بایستید، پاها را به عرض لگن باز کنید و سر را بالا نگه دارید و نگاهتان به رو به رو باشد.

لانچ هالتر اسمیت

لانچ هالتر اسمیت

مقابل دستگاه بایستید و پاهایتان را به عرض لگن باز کنید. هالتر را روی بی استخوان ترین قسمتِ شانه هایتان نگه دارید. سرتان را بالا نگه داشته و نگاهتان به رو به رو باشد. پاها باید کمی جلوتر از محور عمودی بدن باشند.

پرس پا

پرس پا

روی دستگاه پرس بنشینید و کمرتان را به پشتی تکیه دهید. پاها را به عرض شانه باز کنید و روی سکو بگذارید. پاها باهم موازی و کاملا کشیده هستند.

اسکوات اسمیت

اسکوات اسمیت

جلویِ دستگاه مولتی پاور بایستید، پا کمی جلوتر از بدنتان باشد. هالتر را روی بی استخوان ترین قست شانه تان بگذارید و پاها را به عرض شانه یا کمی بیشتر از عرض آن (محور آناتومیکی پا) باز کنید. کمر را صاف نگه دارید و همواره رو به رو را نگاه کنید.

جلو پا دستگاه

جلو پا دستگاه

رویِ دستگاهِ جلو پا بنشینید و کمرتان را به پشتی دستگاه تکیه دهید و زانوها رویِ پد و مچ های پا را زیر بالشتک گلوله ای بگذارید.

اسکوات هالتر

اسکوات هالتر

هالتر را روی شانه هایتان رویِ بی استخوان ترین قسمت کول گذاشته و پاها را به عرض شانه یا کمی بیشتر از آن باز کنید. پنجه های پا کمی رو به بیرون هستند(محور آناتومیک پا). به منظور نگهداری پشت به صورت راست و در یک محور، به جلو نگاه کنید.

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۷۹۱۲۰۹

رزرو وقت

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۶

پشتیبانی غیرحضوری

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۵

ایمیل

hi@tanyarteam.com