سعادت آباد، بلوار دریا، بین شهرداری و پاکنژاد، نبش کوچه فرشته

ذوزنقه ای

شراگ هالتر

شراگ هالتر

برای اجرای شراگ هالتر، بایستید به گونه ای که پاها کمی از هم فاصله داشته باشند، هالتر را در حالی که دست هایتان پشت تان است، بگیرید. دست ها باید کشیده و کمی بیشتر از عرض شانه باز باشند. کف دست هایتان رو به عقب باشد.

شراگ سیم کش

شراگ سیم کش

رو به روی غلتک پایینی بایستید و میله ی سیم کش را در دست بگیرید به گونه ای که بازو ها یتان رو به پایین کشیده شده و کف دست تان رو به خودتان باشد.

کول هالتر

کول هالتر

صاف بایستید و بالا تنه تان را صاف نگه دارید. جهت ثابت نگه داشتن لگن، عضلات سرینی و شکم را منقبض کرده و هالتر را با کف دست هایی که به سمتِ بدنند، بگیرید.

سرشانه هالتر اسمیت از پشت

سرشانه هالتر اسمیت از پشت

پشتی نیمکت را به گونه ای که زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهد تنظیم کنید و نیمکت را زیر دستگاه مولتی پاور قرار دهید. بنشینید، کمرتان را تکیه دهید و به گونه ای که بازو و ساعدتان زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهند، هالتر را بگیرید.

سرشانه هالتر اسمیت از جلو

سرشانه هالتر اسمیت از جلو

پشتی نیمکت را به گونه ای که زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهد تنظیم کنید و نیمکت را زیر دستگاه مولتی پاور قرار دهید. بنشینید، کمرتان را تکیه دهید و به گونه ای که بازو و ساعدتان زاویه ی ۹۰ درجه تشکیل دهند، هالتر را بگیرید.

پرس شانه دستگاه

روی دستگاه بنشینید و دستگیره ها را بگیرید. زاویۀ بین ساعد و بازویتان باید ۹۰ درجه باشد.

فلای برعکس دستگاه

فلای بر عکس دستگاه

روی دستگاه بنشینید و سینه تان را به پد مقابل تان تکیه دهید و دستگیره ها را بگیرید. ( انگشتان شست تان رو به بالا باشند).

شراگز دمبل ایستاده

شراگز دمبل ایستاده

بایستید به گونه ای که کمی زانوهایتان خم باشد. در حالیکه که کف دست هایتان رو به ران ها است، دو دمبل را بردارید. بازوها باید کنارتان کاملا کشیده باشند.

نشرجانب تک دست ایستاده

نشر جانب تک دست ایستاده

صاف بایستید به گونه ای که پهلویتان مقابل ستون یا دستگاه سیم کش قرار بگیرد، به جهت مخالف ستون تکیه دهید یا پایه ی دستگاه را بگیرید. با دست کاملا صاف به گونه ای که کف دست هایتان رو به بالاتنه باشند، دمبل را بردارید.

نشرخم دمبل نشسته

نشرخم دمبل نشسته

انتهای نیمکت صاف بنشینید و بالاتنه تان را تا حدی که به ران هایتان برسد خم کنید. دمبل ها را در دست بگیرید. بازوها باید کاملا کشیده و عمود بر زمین باشند.

رزرو وقت (داخلی ۱)

۰۲۱-۸۸۵۶۹۹۱۵

پشتیبانی غیرحضوری (داخلی ۲)

۰۲۱-۸۸۵۶۶۵۰۲

ارتباط با کارشناسان (داخلی ۳)

۰۲۱-۸۸۶۹۹۷۲۷

تن یار بانو (داخلی ۴)

۰۲۱-۸۸۵۶۴۶۴۹