مورب شکمی

پهلو سیم کش تک دست

پهلو سیم کش تک دست

تمرین نامتقارن؛ به پهلو به طرف دستگاه سیم کش بایستید و دستگیره ی سیم کش پایینی را در دست بگیرید، صاف بایستید، پاها را به عرض شانه باز نموده و زانوها را کمی خم کنید.

شکم خوابیده مورب

تمرین نامتقارن؛ طاق باز روی زمین دراز بکشید و پاهایتان را خم کنید. قوزک پایتان را روی زانوی پایی که روی زمین است قرار داده و زانو را نگه دارید. دست مخالف پایی که بالا است را پشت گردن تان گذاشته و دست دیگر را روی زمین بگذارید.

شکم دوچرخه خوابیده

شکم دوچرخه خوابیده

در حالیکه دست ها پشت گردن است روی زمین دراز بکشید و آرنج ها را کامل باز کنید و پاها را به گونه ای که زاویه ی بین ران و زانو و بین ران و بالا تنه ۹۰ درجه باشد، خم کنید.

پهلو هالتر

پهلو هالتر

صاف بایستید و پاها را به عرض شانه باز کنید. زانوها را کمی خم نموده و هالتر را بگیرید و روی شانه هایتان ( بی استخوان ترین قسمت کول) قرار دهید.

--> --> --> --> --> --> -->