حرکات تمرینی

شراگ هالتر

شراگ هالتر

برای اجرای شراگ هالتر، بایستید به گونه ای که پاها کمی از هم فاصله داشته باشند، هالتر را در حالی که دست هایتان پشت تان است، بگیرید. دست ها باید کشیده و کمی بیشتر از عرض شانه باز باشند. کف دست هایتان رو به عقب باشد.

دستگاه دلتوئید

دستگاه دلتوئید

روی دستگاه دلتوئید بنشیند. کمر، آرنج ها و ساعدهایتان را به پدها تکیه دهید.

کرانچ شیب دار

کرانچ شیب دار

روی نیمکت بنشینید و پاها را زیر غلتک قرار دهید. دست ها پشت گردن و بازوها را کاملا باز کنید.

شکم پارالل

شکم خلبانی

بین میله های موازی قرار بگیرید و بازوها و کمرتان را به پدها تکیه دهید، بدن صاف و در وضعیت عمودی است و شانه ها به سمت پایین فشار وارد می کند و هم تراز محور عمودی بازوها هستند.

کرانچ با دمبل دست صاف

کرانچ با دمبل دست صاف

طاق باز روی زمین دراز بکشید و زانوهایتان را خم کنید، دمبل را گیرید، دست هایتان را به سمت بالا و مقابل صورت تان بکشید.

پهلو سیم کش تک دست

پهلو سیم کش تک دست

تمرین نامتقارن؛ به پهلو به طرف دستگاه سیم کش بایستید و دستگیره ی سیم کش پایینی را در دست بگیرید، صاف بایستید، پاها را به عرض شانه باز نموده و زانوها را کمی خم کنید.

شکم کرانچ میز شیبدار

شکم کرانچ میز شیبدار

برای اجرای حرکتِ شکم کرانچ میز شیبدار روی صندلی دراز نشست بنشینید و مچ پاها رو پشت غلتک قرار دهید و تا جایی که عضله ی راستِ شکمی اجازه می دهند، سینه را بالا بیاورید.

جلو بازو سیم کش طناب ایستاده

جلو بازو سیم کش طناب ایستاده

مقابل دستگاه کابل بایستید و طناب را به حال خنثی بگیرید به گونه ای که انگشتان شست رو به بالا باشند. بازوها باید به پهلوها نزدیک باشند و پاها اندکی خم و به عرض شانه باز باشند.

خارج ران گربه ای

خارج ران گربه ای

تمرین ناتقارن؛ چهار دست و پا به گونه ای که مچ دست هایتان همراستای محور عمودی شانه و زانوها روی محور و فاصله ی بین پهلو باشد، قرار بگیرید. کمر باید صاف باشد.

شکم شیرازی

شکم حمایتی

طاق باز روی زمین دراز بکشید و خود را میان دستگاه شکم حمایتی قرار دهید به گونه ای که سرتان را بتوانید به پد تکیه دهید. دستگیره ها را بگیرید.

--> --> --> --> --> --> -->