دور کننده ها

خارج ران گربه ای

خارج ران گربه ای

تمرین ناتقارن؛ چهار دست و پا به گونه ای که مچ دست هایتان همراستای محور عمودی شانه و زانوها روی محور و فاصله ی بین پهلو باشد، قرار بگیرید. کمر باید صاف باشد.

خارج پا نشسته دستگاه

خارج پا نشسته دستگاه

با پاهایِ نزدیک به هم روی دستگاهِ خارج پا بنشینید و کمر خود را به پشتی صندلی تکیه دهید.

خارج پا ایستاده

خارج پا ایستاده

تمرین نامتقارن: صاف بایستید و به گونه ای که بالا تنه هم صاف باشد؛ به میله های دستگاه یا دیوار تکیه دهید و پاها را موازی هم قرار دهید.

خارج پا ایستاده دستگاه

خارج پا ایستاده دستگاه

تمرین نامتقارن: رو به روی دستگاه مولتی هیپ بایستید، پد که به حالت خنثی رو به پایین است (یا زاویه ی ۰ درجه) را به آرامی بالای زانوهایتان قرار دهید.

خارج پا خوابیده

خارج پا خوابیده

تمرین نامتقارن: به پهلو دراز بکشید. یک پا روی پای دیگر قرار دارد. سرتان را روی دست یا بازوی در حالت باز با کفِ دست صاف روی زمین قرار دهید.

سیم کش خارج پا

سیم کش خارج پا

تمرین نامتقارن: بایستید (وضعیت صاف) بالا تنه صاف است. در حالیکه به پهلو مقابل دستگاه سیم کش ایستاده اید، سیم کشِ پایینی را با مچبند به مچ پای خود به سمت قسمت بیرونی ساق ببندید. حالا وضعیت پاها موازی است. پایه های دستگاه را بگیرید. (باتجربه ترین افراد این کار را به صورت متعادل می توانند انجام دهند).

--> --> --> --> --> --> -->