دوسر بازویی

جلو بازو سیم کش طناب ایستاده

جلو بازو سیم کش طناب ایستاده

مقابل دستگاه کابل بایستید و طناب را به حال خنثی بگیرید به گونه ای که انگشتان شست رو به بالا باشند. بازوها باید به پهلوها نزدیک باشند و پاها اندکی خم و به عرض شانه باز باشند.

جلو بازو جفت دمبل نشسته

جلو بازو جفت دمبل نشسته

روی نیمکت بنشینید و کمرتان را صاف کنید، دمبل ها را در دست گرفته به گونه ای که کف دست ها به سمت جلو باشد، بازوها را موازی و هم راستای بالاتنه نگه دارید.

جلو بازو تک دست سیم کش لاری

جلو بازو سیم کش لاری

روی نیمکت دستگاه بنشینید و پد را برای آرنج به گونه ای تنظیم کنید که دست به راحتی خم شود، آرنج ها باید روی مرکز پد قرار بگیرند. میله را در دست بگیرید.

جلو بازو دمبل متناوب ایستاده

جلو بازو دمبل متناوب ایستاده

پاها را اندکی باز کرده و زانوها را کمی خم کنید و در هر دست یک دمبل نگه دارید. دست ها باید در حالت خنثی بوده و کف دست ها به سمت داخل باشند. دست ها باید کنار پهلوها کشیده شوند.

جلو بازو چکشی متناوب

جلو بازو چکشی متناوب

صاف بایستید و کمی زانوهایتان را خم کنید، در هر دست یک دمبل گرفته به گونه ای که کف دست هایتان رو به ران هایتان باشد. بازوها باید کنار پهلوها و کاملا کشیده باشند.

جلوبازو تک دمبل لاری

جلو بازو تک دمبل لاری

روی یک نیمکت بنشینید و سینه و زیربغل را به جهت مخالف بالایِ نیمکت تکیه داده و کاملا دست ها را بکشید و با کف دست رو به بالا دمبل را بگیرید.

جلو بازو تک دمبل تمرکزی (گرد بازو)

جلو بازو تک دمبل تمرکزی (گرد بازو)

روی یک نیمکت صاف بنشینید و پاهایتان را صاف روی زمین بگذارید. آرنج را به قسمت داخلی ران تکیه دهید. دست ها را کاملا بکشید و با کفِ دست ها دمبل را بگیرید.

جلوبازو لاری هالتر صاف

جلوبازو لاری هالتر صاف

روی نیمکت بنشینید و ارتفاع آرنج را تنظیم کنید. هالتر را با دست هایی به عرض شانه بگیرید. بهتر است از هالتر ای زد استفاده کنید. (فشار کمتری به مفصل آرنج وارد می شود)

جلو بازو هالتر

جلو بازو هالتر

در حالی که پاهایتان کمی خم و از هم جدا است، بایستید. در حالی که کف دست ها رو به بالا است یک هالتر را به عرض شانه نگه دارید. دست ها باید نزدیک پهلوها و در حالت کشیده باشند.

--> --> --> --> --> --> -->