سرینی

لانچ دمبل

لانگز دمبل

بایستید و پاها را به عرض لگن باز کنید. سرتان را بالا نگه دارید و رو به رو را نگاه کنید. کف دست ها رو به بدن باشد و دمبل ها را بردارید و بازوها را موازی با بالا تنه تان نگه دارید.

لانگز هالتر

هالتر را روی بی استخوان ترین قسمت کول بگذارید و بایستید، پاها را به عرض لگن باز کنید و سر را بالا نگه دارید و نگاهتان به رو به رو باشد.

پشت ران ایستاده دستگاه (هیپ بک)

تمرین نامتقارن: روی دستگاه بایستید و به دستگیره ها تکیه دهید. غلتک را پشت زانوهایتان و هم راستا با محور عمودی قرار دهید به گونه ای که زانوها خم باشند.

لانچ هالتر اسمیت

لانگز هالتر اسمیت

مقابل دستگاه بایستید و پاهایتان را به عرض لگن باز کنید. هالتر را روی بی استخوان ترین قسمتِ شانه هایتان نگه دارید. سرتان را بالا نگه داشته و نگاهتان به رو به رو باشد. پاها باید کمی جلوتر از محور عمودی بدن باشند.

دد لیفت

پشت ران هالتر (دد لیفت)

بایستید(حالت صاف)،کمر صاف،پاها به عرض لگن باز هستند،با کف دست های صاف رو به بدنتان هالتر را بلند کنید،دست ها به سمت پایین کشیده می شوند.

اسکوات اسمیت

اسکوات اسمیت

جلویِ دستگاه مولتی پاور بایستید، پا کمی جلوتر از بدنتان باشد. هالتر را روی بی استخوان ترین قست شانه تان بگذارید و پاها را به عرض شانه یا کمی بیشتر از عرض آن (محور آناتومیکی پا) باز کنید. کمر را صاف نگه دارید و همواره رو به رو را نگاه کنید.

اسکوات دمبل

اسکوات دمبل

صاف بایستید و بالا تنه را صاف کنید. پاها باید کمی بازتر از عرض شانه باشند و انگشتان پا رو به بیرون باشند. دمبل ها را به طور عمودی بین دوپا بگذارید و صفحه های دمبل باید رو به زمین باشند.

اسکوات پاباز

اسکوات پا باز

صاف بایستید و بالا تنه نیز باید صاف باشد. پاها را از عرض شانه بازتر نگه دارید و پنجه های پا باید رو به بیرون باشند. هالتر را روی شانه تان بگذارید.

اسکوات هالتر

اسکوات هالتر

هالتر را روی شانه هایتان رویِ بی استخوان ترین قسمت کول گذاشته و پاها را به عرض شانه یا کمی بیشتر از آن باز کنید. پنجه های پا کمی رو به بیرون هستند(محور آناتومیک پا). به منظور نگهداری پشت به صورت راست و در یک محور، به جلو نگاه کنید.

--> --> --> --> --> --> -->