خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، ابتدای کوچه تختی، پلاک ۲، واحد ۱۰

سرینی

پشت ران ایستاده دستگاه

تمرین نامتقارن: روی دستگاه بایستید و به دستگیره ها تکیه دهید. غلتک را پشت زانوهایتان و هم راستا با محور عمودی قرار دهید به گونه ای که زانوها خم باشند.

اسکوات دمبل

اسکوات دمبل

صاف بایستید و بالا تنه را صاف کنید. پاها باید کمی بازتر از عرض شانه باشند و انگشتان پا رو به بیرون باشند. دمبل ها را به طور عمودی بین دوپا بگذارید و صفحه های دمبل باید رو به زمین باشند.

اسکوات پاباز

اسکوات پا باز

صاف بایستید و بالا تنه نیز باید صاف باشد. پاها را از عرض شانه بازتر نگه دارید و پنجه های پا باید رو به بیرون باشند. هالتر را روی شانه تان بگذارید.

رزرو وقت

۰۲۱-۸۸۷۹۱۲۰۹

رزرو وقت

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۶

پشتیبانی غیرحضوری

۰۲۱-۸۶۰۸۴۰۴۵

ایمیل

hi@tanyarteam.com